top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ

 1. В рамките на Smart Poultry World, БулХ предоставя на Изложителя застроена или незастроена изложбена площ под формата на пакети Economy, Delux или All inclusive. 

1.1. В  цената за Economy са включени следните услуги 

 • Ползване на незастроена изложбена площ;

 • Ползване на общите площи на комплекс ИЕЦ, необходими за провеждане на Изложението;

 • Ползване на обща ел. енергия и захранване на щанда с ел. Енергия

 • Ползване на безжичен интернет в комплекс Интер Експо Център със скорост 2 мегабита на свързано устройство; 

 • Обща охрана в извън работно време на изложението, пропускателен режим по време на подготовката за демонтажа на щандовете през КПП  „Изток“ на комплекс ИЕЦ;

 • Отопление/климатизация – в работно време на изложителите;

 • Почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на ходовите пътеки между щандовете и другите части в комплекс ИЕЦ за общо ползване;

 • Предоставяне 1 (едно) паркомясто на ИЗЛОЖИТЕЛЯ за времето за ефективно провеждане на Изложението. При необходимост от допълнително паркомясто, Изложителят се задължава да уведоми БулХ предварително за конкретната бройка. 

 • Предоставяне на килим, в случай че Изложителят не разполага със собствен такъв.

 • В сребърдните, златните, платинените и диаментения пакет са включени също безплатни пропуски за гости. 

 • Всички специални премиум пакети имат включен маркетинг и специално позициониране в рамките на Изложението.

1.2. В цената за Delux са включени всички услуги от Economy, както и изграждането на стандартизирана щандова конструкция, 

1.2. В цената за Аll inclusive са включени всички услуги от Economy, както и изграждането на стандартизирана щандова конструкция, нейното брандиране и стандартно обзавеждане за щанда. 

1.3. Площите се предават във вида и с оборудването уговорено между страните съгласно клаузите на този договор. 

2. БулХ не носи имуществена отговорност за експонати и вещи отнети в резултат на кражба или грабеж за времето на работния график за ползване на Площите. В извън работно време е осигурена охрана на Изложението.

3. Изложителят се задължава:

 • В случай, че щандовата конструкция се изгражда от Изложителя или от външна строителна фирма да предостави на БулХ за съгласуване – проектите за площоразпределение, изграждане и художествено оформление на щандове, придружени с технически данни не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни преди началната дата на отдаването на площите под наем на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

  • Да изготви и да изпрати на БулХ за съгласуване от ИЕЦ проект на щанда не по-късно от 20.08.2023 година. 

  • Проектът на щанда следва да бъде потвърден от БулХ едва когато бъде получено официално одобрение от ИЕЦ. 

 • В случай че ИЗЛОЖИТЕЛЯ сам ще извърши изграждането на своя щанд, той трябва да сключи допълнителен строителен договор с БулХ по образен на ИЕЦ. 

 • В случай че ИЗЛОЖИТЕЛЯ използва външна строителна фирма, тя следва да сключи строителен договор с БулХ. 

 • Да ползва предоставените му площи и/или оборудване само по предназначение с грижата на добрия стопанин, като дължи обезщетение за нанесени (умишлено или по небрежност) щети. Същото важи и за евентуално нанесени щети от трети лица във връзка с подготовката или провеждането на Изложението, с които БулХ няма преки правоотношения.

 • Да освободи наетите площи и/или изложбени щандове в срока, предоставен от БулХ преди провеждане на изложението. 

 • Да организира транспорта и застраховането на експонатите, в случай че желае да бъдат застраховани срещу настъпването на възможни рискове. 

 • Да представя само стоки, които не са забранени от закона и по начин, който няма да доведе до санкции по действащото българско законодателство.

 • Да излага експонати само в определената за Изложението изложбена зала (Зала 2). Експонати и вещи, представени в Изложението следва да отговарят на техническите изисквания на залата за тежест, дължина, ширина, височина и др. – съгласувани с ИЕЦ. 

 • Да спазва абсолютната забрана за тютюнопушене в залите и закритите помещения в комплекс Интер Експо и Конгресен Център.

 • Да спазва работния график, предоставен от БулХ преди изложението. Престоят на паркинга на територията на ИЕЦ е позволен само в рамките на работното време. При констатиране на нарушение и нерегламентиран престой на автомобили на ИЗЛОЖИТЕЛЯ, всички такси ще бъдат отнесени за плащане към ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

 • Да спазва правилата за безопасност на труда, спазване на обществения ред и норми за шум и обществения покой и да извършва дейността си в съответствие с разпоредбите на ПБ, СРЗИ, нормативните документи по техника на безопасността и изискванията на общинските и данъчните власти. Начален инструктаж на работещи от външни фирми по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Да спазва всички необходими предписания от предоставената от БулХ информация (препоръки, схеми, предписания и задължения), в случай, че Изложението се провежда при условията на извънредна епидемична обстановка или при други извънредни обстоятелства, изискващи спазването на особени предписания дадени от компетентните държавни органи.

4. Всеки изложител заплаща такса резервация (депозит), която се равнява на 30% от общата цена на избрания пакет. Остатъкът от 70% е дължим не по-късно от месец преди изложението или по сроковете определени в съответната проформа фактура/фактура, изпратена на Изложителя от БулХ. 

5. Цените не включват ДДС. На продажбите в България се начислява 20 % ДДС. Продажбите в ЕС и други трети страни не се облагат с ДДС. 

6. ​​Наем на допълнително и техническо оборудване в изложбената зала, технически средства и др. се договарят с допълнително. Оборудване могат да наемат единствено фирми, заявили пакети Delux и All inclusive, Economy щандовете не биват изграждани от ИЕЦ и следователно не могат да изискват оборудване (под формата на мебели, осветление, допълнителни структури и др.) от тях. 

7. Площите могат да бъдат използвани извън посоченото от БулХ работно вреем. БулХ ще осигури тази възможност при цената от 300 (триста) ЕВРО без ДДС на час.

8. Дейностите по техническите услуги, отнасящи се до ел. връзки, водна връзка и канал, телефонни и Интернет връзки по време на изложението могат да се извършват само от компетентни служители на ИЕЦ. Пълен списък с техническите услуги можете да намерите тук

9. Строителни и монтажни работи на територията на комплекс ИЕЦ могат да бъдат извършвани само след подписване на строителен договор между БулХ и съответната строителна организация или ИЗЛОЖИТЕЛ.

 • Строителният договор се изготвя по образец на ИЕЦ и следва да бъдат спазени изискванията за проектиране и изграждане в изложбените зали на комплекс ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР, приложени като файл тук.

 • Строителни договори, сключени между БулХ и ИЗЛОЖИТЕЛЯ и/или строители се подписват не по-късно от 01.09.2023г.. Проектите трябва да съдържат план с отбелязани изводи за телефон, интернет, вода, ток, канал и въздух, изгледи–фронтален, страничен и котирана височина на елементите, чертеж с отбелязани точки и тегла на окачване по металната конструкция. В случай, че ИЗЛОЖИТЕЛЯ не представи проектите за съгласуване в посочения по-горе срок, ИЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на БулХ неустойка в размер на 1,00 (едно) ЕВРО без ДДС на кв.м. върху заявената изложбена площ.

 • БулХ се задължава да предаде коментарите на ИЕЦ по тях в срок от 5 (пет) работни дни след получаването им, в случай че срока от горната точка е спазен. При наличие на забележки относно изпратените проекти и необходимост от корекции по тях, ИЗЛОЖИТЕЛЯ и/или строителите се задължават да изпратят в срок от 5 (пет) работни дни поисканите корекции.

 • Задължение на ИЗЛОЖИТЕЛЯ е да информира БулХ писмено в срок до 20.08 дали и в кои часове ще има нужда от вишка (кран или друга техника за изграждане на щандовете) в дните на монтаж и демонтаж. БулХ ще изготви и предостави на ИЗЛОЖИТЕЛЯ финален часови диапазон след като съгласува графика с ИЕЦ. БулХ ще направи всичко възможно да се съобрази с желанията на ИЗЛОЖИТЕЛЯ, като часовите диапазони ще бъдат разпределени приоритетно спрямо датата на подаване на информация към БулХ от страна на ИЗЛОЖИТЕЛЯ – приоритет ще имат изложителите предоставили своите желани часове на по-ранна дата. 

 • ИЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде таксуван за разлепване и почистване на панели, които не са брандирани от ИЕЦ.

 • Изложителя следва да извърши необходимите инструктажи и обучения по ЗБУТ на своите служители и или, които ще работят в площите, да ги запознае с възможните рискове за безопасното изпълнение на дейността им, съгласно програма за начален инструктаж; Да осигури отличително работно облекло, лични предпазни средства, както и стандартни и обезопасени съоръжения и оборудване, необходимо за изпълнение на дейността на своите служители; Да изисква и контролира спазването на цялото приложимо законодателство по ЗБУТ, на правилата за пожарна и аварийна безопасност от своите служители на изложбената площ.

9. БулХ не носи отговорност в случай, че някой от представените от изложителите експонати, рекламни материали и/или информация нарушават изискванията на приложимото законодателство за закрила на интелектуалната собственост.  

10. Правата на изключителен спедитор на територията на комплекс Интер Експо и Конгресен Център, гр. София, са делегирани на търговско дружество “ЕКСПО ЛОГИСТИК” ЕООД, София. 

10. В случай, че Изложението бъде отменено поради форсмажорно обстоятелство (в това число забрана на официален държавен орган от провеждане на подобен вид събития, епидемиологична обстановка и др.), Страните могат да уговорят Изложението да бъде проведено за друга дата или да прекратят действието на този договор, като в този случай уредят финансовите си отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на Договора до датата на неговото прекратяване.

bottom of page